โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนกรณีเรียนรวม เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนกรณีเรียนรวม เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 53,040.00 0.00 53,040.00
2 22 สิงหาคม 2566 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน รร.ชุมชนบ้านนาคา(BS=2784) 0.00 29,640.00 23,400.00
3 22 สิงหาคม 2566 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน รร.บ้านผาตูบ(BS=2787) 0.00 17,160.00 6,240.00
4 22 สิงหาคม 2566 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน รร.จอมจันทร์วิทยาคาร(BS=2804) 0.00 6,240.00 0.00
รวม 53,040.00 53,040.00 0.00