โครงการ/รายการ บอ.185 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.185 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 800.00 0.00 800.00
2 15 กันยายน 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP T300 ศน.วัชรพงค์ โนทะนะ 0.00 800.00 0.00
รวม 800.00 800.00 0.00