โครงการ/รายการ บอ.170 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.170 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 1,620.00 0.00 1,620.00
2 18 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิับัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน วันที่ 14-15 กย 66 ณ รร.ริเวอร์ไซต์ กทม. (บอ.69 = 1058 บอ.172 =1606) 0.00 1,606.00 14.00
รวม 1,620.00 1,606.00 14.00