โครงการ/รายการ บอ.157 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.157 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 12,892.00 0.00 12,892.00
2 22 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในวันที่ 8-11 สค 66 ณ จ.สุราษฏร์ธานี 0.00 10,852.00 2,040.00
3 19 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 16 วันที่ 24 กย 66 (บอ.157 = 2040 บแ.140 = 360) 0.00 2,040.00 0.00
รวม 12,892.00 12,892.00 0.00