โครงการ/รายการ บอ.140 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.140 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 396.00 0.00 396.00
2 19 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 16 วันที่ 24 กย 66 (บอ.157 = 2040 บแ.140 = 360) 0.00 360.00 36.00
รวม 396.00 360.00 36.00