โครงการ/รายการ บอ.152 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.152 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 54,695.00 0.00 54,695.00
2 11 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สพป. รอง ผอ.สพป. ทั่วประเทศ ในวันที่ 18-20 กย 2566 ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี 0.00 30,440.00 24,255.00
3 12 กันยายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านการพัสดุสำหรับบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ วันที่ 26-27 มิย 66 รร.บางกอกพาเลส กทม. 0.00 3,224.00 21,031.00
4 12 กันยายน 2566 ยืมเงินไปราชการการเพื่อร่วมรับคำปรึกษา แนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่งรอง ผอ.สพป. (นายกรเอก มิ่งศรี) 0.00 2,560.00 18,471.00
5 18 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 14-17 กย 66 (บอ831=900 + บอ 152 = 942) 0.00 942.00 17,529.00
6 19 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 วันที่ 27 กย 66 ณ จ.เชียงราย 0.00 4,300.00 13,229.00
7 21 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่เด็กที่มีความบกพร่องฯ วันที่ 23-25 กย 66 รร.บางกอกพาเลศ 0.00 6,440.00 6,789.00
8 27 กันยายน 2566 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กลุ่มอำนวยการ 0.00 4,620.00 2,169.00
9 27 กันยายน 2566 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00 2,100.00 69.00
รวม 54,695.00 54,626.00 69.00