โครงการ/รายการ บอ.82 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.82 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 1,200.00 0.00 1,200.00
2 22 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร. กลุ่ม รร.นาน้อย 3 วันทีี่ 22-23 มีนาคม 2566 0.00 960.00 240.00
3 26 กันยายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผูู้ช่วย รร.บ้านน้ำตวง วันที่ 22 กย 66 ศน.นิรันดร์ มงคล 0.00 240.00 0.00
รวม 1,200.00 1,200.00 0.00