โครงการ/รายการ บอ.93 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.93 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 9,481.00 0.00 9,481.00
2 15 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการออกแบบเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน วันที่ 21 สค 2566 - 1 กย 2566 ณ รร.เดอะล๊อฟท์ รีสอร์ท กทม. 0.00 3,244.00 6,237.00
3 15 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาเรียนรวมในวันที่ 29 มิย 2566 - 1 กค 2566 ณ รร.รอยัลฮิลรีสอร์ท จ.นครนายก 0.00 4,688.00 1,549.00
4 22 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมโครงการสพัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง กอ.รมน. วันที่ 23-25 สค 66 0.00 1,500.00 49.00
รวม 9,481.00 9,432.00 49.00