โครงการ/รายการ บอ.69 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.69 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 17,000.00 0.00 17,000.00
2 31 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน ประกวดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ (โรงเรียนสุจริต) จ.เชียงใหม่ วันที่ 6-8 กย .66 0.00 12,016.00 4,984.00
3 06 กันยายน 2566 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเพื่อชี้แจงการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลผ่านระบบดิจิิทัลฯ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบบริหารการประชุม (e-Meeting) ในวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 0.00 3,926.00 1,058.00
4 18 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิับัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน วันที่ 14-15 กย 66 ณ รร.ริเวอร์ไซต์ กทม. (บอ.69 = 1058 บอ.172 =1606) 0.00 1,058.00 0.00
รวม 17,000.00 17,000.00 0.00