โครงการ/รายการ บอ.61 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.61 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2,178.00 0.00 2,178.00
2 26 กันยายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของครู รร.ในกลุ่มเวียงสา 2 วันที่ 13 , 20 กันยายน 2566 0.00 600.00 1,578.00
3 26 กันยายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่ม รร.เมือง 2 0.00 960.00 618.00
รวม 2,178.00 1,560.00 618.00