โครงการ/รายการ บอ.19 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.19 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 736.00 0.00 736.00
2 21 กันยายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (ก.ต.ป.น.) การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 19 พค 2566 กลุ่ม รร.นาน้อย 3 0.00 720.00 16.00
รวม 736.00 720.00 16.00