โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุด รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุด รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 2,870,400.00 0.00 2,870,400.00
2 22 พฤษภาคม 2566 ค่าก่อสร้างห้องสมุด งวดที่ 1 และ งวดที่ 2(BS=1425) 0.00 438,638.20 2,431,761.80
3 22 พฤษภาคม 2566 ค่าก่อสร้างห้องสมุด(BS=1549) 0.00 310,800.00 2,120,961.80
รวม 2,870,400.00 749,438.20 2,120,961.80