โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการค่าก่อสร้างโรงอาหาร แบบพิเศษ รร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการค่าก่อสร้างโรงอาหาร แบบพิเศษ รร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 5,290,000.00 0.00 5,290,000.00
รวม 5,290,000.00 0.00 5,290,000.00