โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการปรับปรุงซ่อมแซม (25 รายการ) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการปรับปรุงซ่อมแซม (25 รายการ) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 02 มกราคม 2566 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (หาดทรายทองวิทยา/ชุมชนบ้านอ้อย/บ้านตอง/บ้านปงสนุก/ชุมชนบ้านใหม่/บ้านน้ำโค้ง/บ้านศรีนาม่าน/บ้านหนองรังฯ) 5,259,000.00 1,630,900.00 3,628,100.00
รวม 5,259,000.00 1,630,900.00 3,628,100.00