โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพชุมชน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร (งบผูกพัน) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพชุมชน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร (งบผูกพัน) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 12,264,800.00 0.00 12,264,800.00
2 31 พฤษภาคม 2566 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212ล/57-ข (BS=285) 0.00 12,393.14 12,252,406.86
3 31 พฤษภาคม 2566 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212ล/57-ข (BS=1078) 0.00 1,113,000.00 11,139,406.86
4 31 พฤษภาคม 2566 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212ล/57-ข (BS=1220) 0.00 1,113,000.00 10,026,406.86
รวม 12,264,800.00 2,238,393.14 10,026,406.86