โครงการ/รายการ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ประกิตเวชศักดิ์,บ้านนายาง) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ประกิตเวชศักดิ์,บ้านนายาง) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด (ประกิจ 474,000 นายาง 360,000) 834,000.00 0.00 834,000.00
รวม 834,000.00 0.00 834,000.00