โครงการ/รายการ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
รวม 0.00 0.00 0.00