โครงการ/รายการ ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านน้ำงาว ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านน้ำงาว ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
รวม 0.00 0.00 0.00