โครงการ/รายการ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 32 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 32 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 02 มกราคม 2566 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนปกติ (ห้วยเฮือ ดอนไพรวัลย์ ราษฎรัฐพัฒนา ปางช้าง ศาลา ห้วยมอญ หัวเมือง สบยาง) 7,409,600.00 1,501,800.00 5,907,800.00
รวม 7,409,600.00 1,501,800.00 5,907,800.00