โครงการ/รายการ ค่าก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา อ.แม่จริม ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา อ.แม่จริม ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
รวม 0.00 0.00 0.00