โครงการ/รายการ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 50,400.00 0.00 50,400.00
2 29 มีนาคม 2566 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ก่อนประถมศึกษา (จำนวน 3 โรง)(BS=1588) 0.00 30,204.00 20,196.00
3 19 เมษายน 2566 โอนคืนงบประมาณ สพฐ. 0.00 20,100.00 96.00
รวม 50,400.00 50,304.00 96.00