โครงการ/รายการ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 29 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 119,900.00 0.00 119,900.00
2 29 มีนาคม 2566 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 ชุด รร.บ้านน้ำโค้ง (BS=903) 0.00 118,206.11 1,693.89
3 19 เมษายน 2566 โอนคืนงบประมาณ สพฐ. 0.00 1,600.00 93.89
รวม 119,900.00 119,806.11 93.89