โครงการ/รายการ ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 7 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 7 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 426,700.00 0.00 426,700.00
2 29 มีนาคม 2566 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนคุณภาพ (จำนวน 7 โรง)(BS=1590) 0.00 237,914.00 188,786.00
3 19 เมษายน 2566 โอนคืนงบประมาณ สพฐ. 0.00 188,600.00 186.00
รวม 426,700.00 426,514.00 186.00