โครงการ/รายการ ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนโรงเรียนปกติ จำนวน 10 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนโรงเรียนปกติ จำนวน 10 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 256,500.00 0.00 256,500.00
2 31 มีนาคม 2566 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา (จำนวน 10 โรง)(BS=1589) 0.00 143,640.00 112,860.00
3 19 เมษายน 2566 โอนคืนงบประมาณ สพฐ. 0.00 112,800.00 60.00
รวม 256,500.00 256,440.00 60.00