โครงการ/รายการ 10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 กันยายน 2565 งบเหลือจ่าย 85,000.00 0.00 85,000.00
2 27 กันยายน 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเวียงสา 2 0.00 5,500.00 79,500.00
3 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเมือง 1 0.00 5,000.00 74,500.00
4 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเมือง 2 0.00 5,000.00 69,500.00
5 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเมือง 3 0.00 5,000.00 64,500.00
6 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนภูเพียง 1 0.00 4,500.00 60,000.00
7 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนภูเพียง 2 0.00 4,500.00 55,500.00
8 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเวียงสา 1 0.00 4,500.00 51,000.00
9 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเวียงสา 2 0.00 5,500.00 45,500.00
10 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเวียงสา 4 0.00 4,500.00 41,000.00
11 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 1 0.00 5,000.00 36,000.00
12 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2 0.00 5,000.00 31,000.00
13 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 3 0.00 5,000.00 26,000.00
14 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนนาหมืื่น 1 0.00 5,000.00 21,000.00
15 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2 0.00 5,000.00 16,000.00
16 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนแม่จริม 0.00 5,500.00 10,500.00
17 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนสันติสุข 0.00 5,500.00 5,000.00
18 27 ตุลาคม 2565 ค่าบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง 0.00 5,000.00 0.00
รวม 85,000.00 85,000.00 0.00