โครงการ/รายการ 9. ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 9. ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 กันยายน 2565 งบเหลือจ่าย 8,010.00 0.00 8,010.00
2 16 กันยายน 2565 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 1981 น่าน 0.00 8,010.00 0.00
รวม 8,010.00 8,010.00 0.00