โครงการ/รายการ 8. ค่าซ่อมแซมห้องประชุมเวทีวิชาการ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 8. ค่าซ่อมแซมห้องประชุมเวทีวิชาการ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 กันยายน 2565 งบเหลือจ่าย 100,000.00 0.00 100,000.00
2 19 กันยายน 2565 ค่าซ่อมแซมห้องประชุมเวทีวิชาการ 0.00 100,000.00 0.00
รวม 100,000.00 100,000.00 0.00