โครงการ/รายการ 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ตามระเบียบพัสดุฯ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ตามระเบียบพัสดุฯ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 กันยายน 2565 งบเหลือจ่าย 15,000.00 0.00 15,000.00
2 16 กันยายน 2565 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์และราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 0.00 8,700.00 6,300.00
3 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครูภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 0.00 6,300.00 0.00
รวม 15,000.00 15,000.00 0.00