โครงการ/รายการ 5. ค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 5. ค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 กันยายน 2565 งบเหลือจ่าย 6,000.00 0.00 6,000.00
2 19 กันยายน 2565 จัดซื้อวัสดุกล่องใส่เอกสาร/กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00 6,000.00 0.00
รวม 6,000.00 6,000.00 0.00