โครงการ/รายการ 4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 กันยายน 2565 งบเหลือจ่าย 227,200.00 0.00 227,200.00
2 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00 7,440.00 219,760.00
3 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ หน่วยตรวจสอบภายใน 0.00 3,780.00 215,980.00
4 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มนโยบายและแผน 0.00 4,200.00 211,780.00
5 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 0.00 6,380.00 205,400.00
6 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 0.00 8,020.00 197,380.00
7 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 0.00 8,300.00 189,080.00
8 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มอำนวยการ 0.00 10,080.00 179,000.00
9 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มอำนวยการ 0.00 7,280.00 171,720.00
10 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0.00 4,200.00 167,520.00
11 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มพัฒนาครูฯ 0.00 23,100.00 144,420.00
12 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00 22,140.00 122,280.00
13 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00 8,520.00 113,760.00
14 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00 7,020.00 106,740.00
15 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 0.00 9,920.00 96,820.00
16 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานการเงิน 0.00 10,080.00 86,740.00
17 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 0.00 16,600.00 70,140.00
18 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 0.00 9,920.00 60,220.00
19 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 0.00 7,360.00 52,860.00
20 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 0.00 7,360.00 45,500.00
21 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 0.00 6,640.00 38,860.00
22 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 0.00 11,620.00 27,240.00
23 16 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มนโยบายและแผน 0.00 9,260.00 17,980.00
24 19 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มนโยบายและแผน 0.00 3,800.00 14,180.00
25 19 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มอำนวยการ 0.00 4,620.00 9,560.00
26 27 กันยายน 2565 ค่าตอบแทนฯ กลุ่มนโยบายและแผน 0.00 9,560.00 0.00
รวม 227,200.00 227,200.00 0.00