โครงการ/รายการ 3. ค่าซ่อมแซมโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (โรงเรียนบ้านน้ำลี) ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 3. ค่าซ่อมแซมโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (โรงเรียนบ้านน้ำลี) ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 กันยายน 2565 งบเหลือจ่าย 16,700.00 0.00 16,700.00
2 16 กันยายน 2565 ค่าซ่อมแซมโรงเรียนประสบภัย/ รร.บ้านเมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน 0.00 16,700.00 0.00
รวม 16,700.00 16,700.00 0.00