โครงการ/รายการ 2. ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 2. ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 กันยายน 2565 งบเหลือจ่าย 230,005.65 0.00 230,005.65
2 16 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านหาดทรายทองวิทยา 0.00 6,899.78 223,105.87
3 16 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านสาลี่ 0.00 3,484.87 219,621.00
4 16 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 0.00 1,946.02 217,674.98
5 16 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านวังยาว 0.00 6,862.33 210,812.65
6 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านฮากฮาน 0.00 1,931.03 208,881.62
7 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านน้ำแพร 0.00 935.70 207,945.92
8 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 0.00 16,007.94 191,937.98
9 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านสันทะ 0.00 18,206.30 173,731.68
10 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 0.00 12,378.20 161,353.48
11 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 0.00 15,219.01 146,134.47
12 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนราชานุบาล 0.00 36,165.38 109,969.09
13 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 0.00 35,492.34 74,476.75
14 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0.00 11,194.08 63,282.67
15 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 0.00 4,751.38 58,531.29
16 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านนาไค้ 0.00 6,738.13 51,793.16
17 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านน้ำเลา 0.00 4,154.36 47,638.80
18 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านน้ำงาว 0.00 6,102.88 41,535.92
19 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 0.00 5,450.85 36,085.07
20 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านน้ำลี 0.00 1,605.26 34,479.81
21 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนา 0.00 6,430.11 28,049.70
22 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 0.00 5,186.07 22,863.63
23 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 0.00 2,860.33 20,003.30
24 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 0.00 9,275.52 10,727.78
25 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 0.00 7,611.75 3,116.03
รวม 230,005.65 226,889.62 3,116.03