โครงการ/รายการ 1. ค่าสาธารณูปโภคเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 1. ค่าสาธารณูปโภคเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 กันยายน 2565 งบเหลือจ่าย 144,000.00 0.00 144,000.00
2 16 กันยายน 2565 ค่าน้ำประปา 0.00 9,000.00 135,000.00
3 19 กันยายน 2565 ค่าไฟฟ้า 0.00 135,000.00 0.00
รวม 144,000.00 144,000.00 0.00