โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 20 มกราคม 2565 ได้รับโอนเงินจาก สทศ. (เงินนอกงบประมาณ สพป.น่าน เขต 1) 480,480.00 0.00 480,480.00
รวม 480,480.00 0.00 480,480.00