โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 มกราคม 2565 ได้รับจัดสรรจาก อบจ.น่าน 250,000.00 0.00 250,000.00
รวม 250,000.00 0.00 250,000.00