โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (DLTV) โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (DLTV) โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 18 กรกฎาคม 2565 รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 335,000.00 0.00 335,000.00
2 27 กรกฎาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน DLTV/DLIT ของรร.พระปริยัติธรรมฯ(BS=2453) 0.00 61,380.00 273,620.00
3 24 สิงหาคม 2565 ยืมเงินกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนทางไกล รร.ดิเอ็มเพรส วันที่ 5-6 กย.65 0.00 179,000.00 94,620.00
4 24 สิงหาคม 2565 ค่าวัสดุ 0.00 80,000.00 14,620.00
5 30 สิงหาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล ในวันที่ 18 กค 65 - 22 สค 65 0.00 1,680.00 12,940.00
รวม 335,000.00 322,060.00 12,940.00