โครงการ/รายการ 648 ค่าใช้จ่ายในการอบรมโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 648 ค่าใช้จ่ายในการอบรมโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
รวม 0.00 0.00 0.00