โครงการ/รายการ 577 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 577 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
รวม 0.00 0.00 0.00