โครงการ/รายการ 552 ค่าใช้จ่ายดำเนินขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 552 ค่าใช้จ่ายดำเนินขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
รวม 0.00 0.00 0.00