โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ปี 2565 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ปี 2565 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 01 มิถุนายน 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. บอ.418 75,000.00 0.00 75,000.00
2 01 มิถุนายน 2565 ยืมเงินไปศึกษาดูงาน สพป.แพร่ เขต 1 0.00 15,000.00 60,000.00
3 08 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมทีมผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 1 วิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2564 0.00 450.00 59,550.00
4 16 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA วันที่ 14 มิถุนายน 2565 0.00 450.00 59,100.00
5 22 กรกฎาคม 2565 ค่าจ้างติดตั้งป้ายไฟแอลอีดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ 0.00 1,500.00 57,600.00
6 02 สิงหาคม 2565 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 0.00 450.00 57,150.00
รวม 75,000.00 17,850.00 57,150.00