โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 19 เมษายน 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 21,200.00 0.00 21,200.00
รวม 21,200.00 0.00 21,200.00