โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 11 เมษายน 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 50,000.00 0.00 50,000.00
2 14 สิงหาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565"(BS=1571) 0.00 470.00 49,530.00
3 14 สิงหาคม 2565 ประชุมชี้แจงคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการคิดคำนวณแบบเวทคณิตสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ฯ(BS=1880) 0.00 660.00 48,870.00
4 14 สิงหาคม 2565 ประกวดรร.ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีการดำเนินกิจกรรมฯ(รร.สุจริต) และการอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต 8-9 สค.65(BS=2457) 0.00 37,650.00 11,220.00
5 14 สิงหาคม 2565 639 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรด้านทุจริต ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน(รร.สุจริต) 45,000.00 0.00 56,220.00
6 14 สิงหาคม 2565 686 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 67,000.00 0.00 123,220.00
รวม 162,000.00 38,780.00 123,220.00