โครงการ/รายการ 239 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (MT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 239 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (MT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 22,880.00 0.00 22,880.00
2 25 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าใช้จ่ายในการประเมินความสามารถด้านการอ่่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ+ค่าพาหนะขนส่งนักเรียนไปสนามสอบ 0.00 22,880.00 0.00
รวม 22,880.00 22,880.00 0.00