โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 50,000.00 0.00 50,000.00
2 14 สิงหาคม 2565 ค่าหนังสือโครงการส่งเสริมการอ่าน(BS=1710) 0.00 40,000.00 10,000.00
รวม 50,000.00 40,000.00 10,000.00