โครงการ/รายการ 208 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( บอ.208/128,000+บอ.479/82,000+บอ.680/20,000) ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 208 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( บอ.208/128,000+บอ.479/82,000+บอ.680/20,000) ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 128,000.00 0.00 128,000.00
2 09 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านไชยสถาน/ค่าอาหาร อาหารว่าง อบรมวันที่ 9 มีนาคม 2563 0.00 3,000.00 125,000.00
3 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา / ค่าวัสดุโครงการ 0.00 3,000.00 122,000.00
4 30 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านน้ำปาย / ค่าวัสดุโครงการ 0.00 3,000.00 119,000.00
5 07 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านถืมตอง / ค่าวัสดุโครงการ 0.00 3,000.00 116,000.00
6 07 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย / ค่าวัสดุโครงการ 0.00 3,000.00 113,000.00
7 07 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านท่ามงคล / ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล อบรมตามโครงการวันที่ 2 มีนาคม 2565 0.00 3,000.00 110,000.00
8 07 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด / ค่าวัสดุโครงการ 0.00 3,000.00 107,000.00
9 01 สิงหาคม 2565 479 ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 82,000.00 0.00 189,000.00
10 04 สิงหาคม 2565 680 ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 20,000.00 0.00 209,000.00
รวม 230,000.00 21,000.00 209,000.00