โครงการ/รายการ 179 งบประมาณในการดำเนินการจัดสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารัชราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 179 งบประมาณในการดำเนินการจัดสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารัชราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 31 มกราคม 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 365,870.00 0.00 365,870.00
2 01 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการ 0.00 287,136.00 78,734.00
3 10 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าวัสดุ 0.00 35,004.00 43,730.00
4 17 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม 0.00 7,330.00 36,400.00
5 17 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 0.00 3,480.00 32,920.00
6 14 สิงหาคม 2565 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อเตรียมการในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ระหว่างวันที่ 27 มค.-4 กพ.65(BS=1648) 0.00 27,720.00 5,200.00
7 14 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(BS=2455) 0.00 5,200.00 0.00
รวม 365,870.00 365,870.00 0.00