โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (บอ.153 + 394) ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (บอ.153 + 394) ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 18 มกราคม 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 12,500.00 0.00 12,500.00
2 26 เมษายน 2565 ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน งวดที่ 2 12,500.00 0.00 25,000.00
3 14 สิงหาคม 2565 อบรมพัฒนาครูแนะแนวและครูเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาและวิทยากร(BS=1752) 0.00 12,500.00 12,500.00
4 14 สิงหาคม 2565 อบรมพัฒนาครูแนะแนวและครูเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาและวิทยากร(BS=1753) 0.00 1,100.00 11,400.00
5 14 สิงหาคม 2565 ต่าใช้จ่ายในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 13-22 มิถุนายน 2565(BS=2112) 0.00 7,500.00 3,900.00
6 14 สิงหาคม 2565 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ(BS=2122) 0.00 450.00 3,450.00
7 14 สิงหาคม 2565 ค่าจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป(BS=2182) 0.00 3,420.00 30.00
รวม 25,000.00 24,970.00 30.00