โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บอ.151 + บอ.419 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บอ.151 + บอ.419 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 18 มกราคม 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 33,300.00 0.00 33,300.00
2 21 เมษายน 2565 ค่าใช้จ่ายประชุมสรุปผลการประเมินให้ข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0.00 26,465.00 6,835.00
3 06 พฤษภาคม 2565 คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของ ขรก.ครูและบุคลากรฯเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 15,300.00 0.00 22,135.00
4 14 สิงหาคม 2565 ประชุมสรุปผลการการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(BS=2229) 0.00 6,115.00 16,020.00
รวม 48,600.00 32,580.00 16,020.00