โครงการ/รายการ 148 โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 148 โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 มกราคม 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 63,000.00 0.00 63,000.00
2 15 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2565 0.00 1,832.00 61,168.00
3 14 สิงหาคม 2565 ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดกากรเรีายนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลมืองรุ่นใหม่ฯ(BS=2564) 0.00 2,344.00 58,824.00
4 14 สิงหาคม 2565 ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ รร.ชุมชนบ้านนาคา 0.00 25,000.00 33,824.00
5 14 สิงหาคม 2565 ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ รร.บ้านเปา 0.00 20,000.00 13,824.00
รวม 63,000.00 49,176.00 13,824.00