โครงการ/รายการ 35 งบประมาณเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 35 งบประมาณเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 พฤศจิกายน 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 22,000.00 0.00 22,000.00
2 01 เมษายน 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเมิน รร.น่านปัญญานุกูล 0.00 6,443.00 15,557.00
3 01 เมษายน 2565 ค่าวัสดุ 0.00 4,970.00 10,587.00
4 01 เมษายน 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดลำปางในระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2565 0.00 3,960.00 6,627.00
รวม 22,000.00 15,373.00 6,627.00